1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing met beperkte aansprakelijkheid door “Van Glas” gedane aanbiedingen en/of geaccepteerde opdrachten en/of door ons te verrichten uitvoeringen, leveringen en/of overige diensten.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan “Van Glas”.
1.4 Indien “Van Glas” een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijke gebleken zaken kosteloos te her leveren, hetzij  de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van “Van Glas” de ondeugdelijk bevonden zaken op kosten van de opdrachtgever retourneren.
1.5 Meer verplichtingen dan uit deze algemene voorwaarden voortvloeien heeft “Van Glas” niet. Met name zal zij niet aansprakelijk zijn voor de indirecte schade of bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet levering, verkeerde levering of een gebrek aan het geleverde.
1.6 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking van en voor het risico van de opdrachtgever, eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
1.7 “Van Glas” is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan “Van Glas” verstrekte garantie. Deze garantie vervalt echter bij een onjuiste behandeling. Hieronder verstaande: schade ten gevolge van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, schade ten gevolge van normale slijtage, overbelasting en onoordeelkundig gebruik.
1.8 Het door “Van Glas” geleverde glas, waaronder kleur en gestructureerd glas, voldoet net als de overige te leveren zaken aan de omschreven technische eisen en specificaties, binnen de gebruikelijke toleranties in de branche voor wat betreft onder meer kleur, dikte, afmeting en oneffenheden.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 1 maand tot na de bestelling geldig.
2.2 De omzetbelasting is bij de genoteerde prijzen inbegrepen. (uitgezonderd zelfstandige klanten – zie punt 9)
2.3 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in het assortiment en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke, volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren en maten van goederen. Afwijkingen van de in het assortiment voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nooit van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Opdrachten
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.2 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestelling of gegeven opdrachten binden “Van Glas” pas na schriftelijke acceptatie.

4. Leveringen
4.1 Elke deellevering, kan worden beschouwd als een op zichzelf staande transactie met alle rechtsgevolgen van dien. (uitgezonderd handels klanten. zie punt 9)
4.2 Levertijd wordt bij benadering opgegeven, vertraging of oponthoud is niet voor rekening van “Van Glas”.
4.3 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met “Van Glas” voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft “Van Glas” het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoudt van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan “Van Glas” verschuldigd is, wordt opeisbaar.

5. Verzendingen
5.1 Goederen worden verzonden met een door “Van Glas” aangewezen vervoerder.
5.2 Alle kosten die verbonden zijn aan vervoer, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Goederen die teruggezonden worden, moeten in originele verpakking en ter alle tijden franco teruggezonden worden. Eventuele kosten die “Van Glas” maakt door of voor terugname van geleverde goederen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 De opdrachtgever kan niet reclameren op kosten die verband houden met verzending van goederen.
5.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
5.6 “Van Glas” dient binnen de vijf werkdagen na ontvangst van goederen schriftelijk op de hoogte gebracht te worden bij duidelijk zichtbare gebreken.
5.7 Niet zichtbare gebreken dienen met een termijn van één jaar schriftelijk gemeld te worden aan “Van Glas”, echter binnen de vijf dagen na ontdekking.

6. Overschrijding leveringstermijn.
6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, van welke aard dan ook, ontslaan “Van Glas” van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit diens hoofde enig recht op vergoeding van kosten schaden of interesten heeft.
6.2 Ingeval van overmacht zal “Van Glas” daarvan zo snel mogelijk bericht geven aan de opdrachtgever.
6.3 De met “Van Glas” overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

7. Aansprakelijkheid
7.1 “Van Glas ” draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld.
7.2 “Van Glas” is niet aansprakelijk voor drukfouten, schrijffouten, telfouten of onduidelijkheden in productinformatie, offertes, opdrachtbevestigingen offertes of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospecties geldt de uitleg van “Van Glas” als bindend.

8. Geschillen
8.1 Op alle transacties met “Van Glas” is uitsluitend Belgische recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter van onze keuzen, met uitsluiting van alle andere arbitrerende en adviserende lichamen.
8.2 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke “Van Glas” moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. Extra toevoeging op de algemeen voorwaarden voor zelfstandige klanten.
9.1 Bestellingen onder €50,00 excl. BTW berekenen wij €5,00 extra kosten.
9.2 Bestellingen minder dan 1 m2 glas berekenen wij €5,00 extra kosten, (restglas uitgesloten).
9.3 Producten die niet voorradig zijn, worden niet nagezonden, of in backorder geplaats.
9.4 Bij retourneren van materialen en gereedschappen wordt 10% van de waarde in mindering gebracht.